Growth, business, money.
Dotacje
Od 50 do 100 tys na start firmy z LGD
16.10.2016 14494 0

Pojawiła się możliwość uzyskania bardzo fajnego dofinansowania na uruchomienie firmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD). Chodzi o program 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020. Do wzięcia jest bezzwrotna płatność ryczałtowa w wysokości od 50 do 100 tys. zł. Dofinansowanie to wypłacane jest w dwóch ratach, z których pierwsza stanowi 80%, a druga 20% całości.

Aby skorzystać z programu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach LGD, powinieneś spełnić 5 podstawowych wymogów:

 1. Nie możesz być ubezpieczony w pełnym zakresie i z mocy ustawy w KRUS (wyjątek stanowi działalność związana z produkcją artykułów spożywczych i napojów);
 2. W okresie ostatnich 2 lat poprzedzających miesiąc w którym składasz wniosek o przyznanie pomocy nie byłeś wpisany w Ewidencji Działalności Gospodarczej jako osoba prowadząca firmę;
 3. Jesteś osobą pełnoletnią, a Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w miejscowości, która znajduje się na terenie działania Lokalnej Grupy Działania i ma nie więcej niż 20 tys. mieszkańców – więcej o Lokalnych Grupach Działania przeczytasz w artykule “Jak wziąć 300 tys. dotacji na rozwój firmy”
 4. Twój projekt musi być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju (dokument programowy według, którego Lokalna Grupa Działania rozdysponowuje środki unijne);
 5. Twój projekt musi uzbierać minimalną liczbę punktów określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Jeżeli spełniasz 5 podstawowych wymogów programu oznacza to, że kwalifikujesz się do wsparcia i masz szanse na uzyskanie od 50 do 100 tys. zł pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dokładna wysokość dofinansowania ustalana jest odrębnie dla każdej Lokalnej Grupy Działania. W odróżnieniu od dotacji ta forma pomocy wypłacane jest przed realizacją inwestycji. W związku z tym na etapie przygotowywania wniosku praktycznie niczym nie ryzykujesz. Cała procedura uzyskania tych środków sprowadza się do 6 kroków.

# 1 KROK – Podejmij decyzję, czy chcesz z tego korzystać

W pierwszej kolejności musisz upewnić się na 100%, że na pewno możesz skorzystać z tego programu. A więc sprawdzasz czy na terenie Twojego miejsca zamieszkania funkcjonuje LGD, następnie sprawdzasz czy Twój pomysł biznesowy wpisuje się w celem i przedsięwzięcia określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (to dokument stworzony przez Lokalną Grupę Działania, w którym opisano jakiego typu projekty są wspierane). Każda forma wsparcia to nie tylko korzyści, ale również obowiązki. Dlatego zanim podejmiesz ostateczną decyzję, że chcesz korzystać z tego programu, doradzam Ci, abyś dokładnie poznał zasady przyznawania pomocy. Osobiście sugeruję Ci również wizytę w Lokalnej Grupie Działania w celu przeprowadzenia rozmowy zapoznawczej 🙂 Pamiętaj, że Twój projekt będzie oceniany przez ludzi z krwi i kości, a nie wszystkie decyzje są podejmowane obiektywnie.

# 2 KROK – Przygotuj bardzo dobry wniosek i biznes plan

Załóżmy, że powiedziałeś “TAK, chcę skorzystać z tego programu !”. Ok, to kolejnym krokiem jest perfekcyjne przygotowanie całej dokumentacji, na którą składa się wniosek. biznes plan i pozostałe załączniki. Pamiętaj, że Twój projekt będzie oceniany w dwóch instytucjach. W ramach Lokalnej Grupy Działania, zostanie sprawdzona zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju oraz zostaną naliczone punkty, które zadecydują o Twoim miejscu na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. Podstawą do tego będą wyłącznie opisy jakie zawarłeś we wniosku i biznes planie. Następnie Twoje dzieło zostanie sprawdzone przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego, który oceni czy Twój projekt jest sensowny i ma szanse na powodzenie. Ponad to cała dokumentacja zostanie sprawdzona pod kątem formalnym. Jakość przygotowanego projektu zadecyduje o tym, czy otrzymasz dofinansowanie.

# KROK 3 – Lista rankingowa

Wniosek o przyznanie pomocy składamy do LGD w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Po sprawdzeniu jego zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, zostaną przydzielone mu punkty według wcześniej znanych kryteriów. Ilość zdobytych punktów zadecyduje o tym, czy Twój wniosek znajdziesz się na liście projektów przekazanych do finansowania, czy na liście rezerwowej. Każdemu naborowi wniosków organizowanemu przez LGD towarzyszy określony limit środków. Najlepsze projekty (z największą liczbą punktów), przekazywane są od razu do dalszej oceny w Urzędzie Marszałkowskim. Te wnioski, które nie załapią się w ramach dostępnego limitu znajdują się na tzw. liście rezerwowej i muszą czekać na swoją kolej. Jeżeli Urząd Marszałkowski jakiemuś projektowi odmówi przyznania pomocy, wówczas na jego miejsce wchodzi wniosek z listy rezerwowej. Wszystko po to aby maksymalnie wykorzystać dostępne środki.

# KROK 4 – Umowa przyznania pomocy

Po przekazaniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego z Lokalnej Grupy Działania, można powiedzieć, że rozpoczyna się jego prawdziwa weryfikacja. Właśnie wtedy Twój wniosek jest sprawdzany pod kątem formalny oraz techniczno-ekonomicznym. Podczas tego etapu masz możliwość dokonania jednej poprawki z 7-dniowym terminem na uzupełnienie. Ocena wniosku musi się zakończyć w ciągu 3 miesięcy podpisaniem umowy o przyznanie pomocy lub odmową przyznania pomocy.

# KROK 5 – Uruchomienie firmy

Podpisana umowa jest gwarancją przyznania środków. Kolejny krok to rejestracja firmy w Ewidencji Działalności Gospodarczej i złożenie wniosku o wypłatę I raty płatności (80%) na co masz 3 miesiące od podpisania umowy. Środki wypłacane są na podany rachunek bankowy w terminie 30 dni. Od dnia podpisania umowy masz do 2 lat czasu na rozpoczęcie realizacji biznes planu, tj. stworzenie zaplanowanych miejsc pracy i wykonanie inwestycji. W ciągu tego czasu powinieneś wystąpić z wnioskiem o wypłatę pozostałych 20% płatności.

# KROK 6 – Realizacja biznes planu

Pomoc przyznawana jest ryczałtowo, oznacza to, że najpierw otrzymujesz pieniądze na konto, a dopiero później musisz się z nich rozliczyć. Zgodnie z zasadami programu musisz udokumentować przeznaczenie 90% otrzymanych środków. Integralną częścią umowy o przyznanie pomocy jest biznes plan, który reguluje takie kwestie jak liczba planowanych do stworzenia miejsc pracy, poziom sprzedaży oraz planowane do realizacji inwestycje. Wszystko co zostanie zapisane w biznes planie stanowi Twoje zobowiązanie, z którego finalnie musisz się rozliczyć. Do najważniejszych zobowiązań możemy zaliczyć:

 • Stworzenie miejsc pracy – w biznes planie musimy zaplanować stworzenie minimum jednego miejsca pracy. Oczywiście może to być w ramach samozatrudnienia, ale pod warunkiem, że składki składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe nie są odprowadzane z innego tytułu. Jeżeli nastąpi zbieg tytułów do ubezpieczenia, będziesz musiał dodatkowo zatrudnić przynajmniej jedną osobę. Zaplanowane miejsca pracy trzeba utrzymać do upływu 2 lat liczonych od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy. Sankcją za nie wykonanie tego zobowiązania jest zwrot całości wypłaconej pomocy.
 • Realizacja celu i wskaźników przyjętych w umowie przyznania pomocy do dnia złożenia wniosku o wypłatę II raty płatności. Wówczas do wniosku załączamy sprawozdanie z realizacji biznes planu oraz faktury, przelewy i inne dokumenty potwierdzające poniesienie zaplanowanych wydatków. Nie osiągnięcie zaplanowanych wskaźników i celu również również wiąże się z koniecznością zwrotu całej pomocy. 
 • Prowadzić działalność gospodarczą przez okres minimum 2 lat od dnia wypłaty II raty płatności pod sankcją zwrotu całej otrzymanej pomocy.
 • Osiągnięcie przynajmniej 30% sprzedaży zaplanowanej w biznes planie w okresie 1 roku od dnia wypłaty II raty płatności. Wymóg ten dotyczy osiągnięcia 30% sprzedaży zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowy, Sankcja za niewywiązanie się z zobowiązania jest równoznaczna ze zwrotem całej otrzymanej pomocy.
 • Poddanie się kontroli pod sankcją zwrotu całej pomocy.
 • Przechowywanie dokumentów związanych z pomocą pod sankcją zwrotu 3% pomocy;
 • Przekazanie lub udostępnienie zarządowi województwa oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z projektem pod sankcją zwrotu 0,5 % pomocy;
 • Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości pod sankcją zwrotu 10% wypłaconych środków

Każdego roku w Polsce przedsiębiorcy zakładają tysiące firm. Zdecydowana większość z nich jako główny problem wymienia brak atrakcyjnych źródeł finansowania. Już tak się utarło, że przedsiębiorcy najczęściej korzystają ze środków dostępnych w Urzędzie Pracy. Omówiona przeze mnie w tym artykule płatność w ramach działania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mimo, że jest ciężka w uzyskaniu, to jednak wygląda bardzo atrakcyjnie i na pewno pomoże rozkręcić nie jeden biznes.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z tym programem lub chcesz wyrazić swoją opinię na ten temat, zostaw swój komentarz 🙂