Jak uzyskać 500 tys dotacji na budowę stajni lub 200 tys na zakup maszyn

Artykuł został znaleziony na poprzedniej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

W ramach programu Inwestycje w gospodarstwach na obszarach NATURA 2000 (PROW 2014-2020) możemy uzyskać do 500 tys. dotacji na budowę lub modernizację stajni lub do 200 tys. dotacji na zakup maszyn wykorzystywanych do utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ). Poziom zwrotu w przypadku młodych rolników sięga, aż 60%. Po lekturze tego artykułu dowiesz się dwóch rzeczy. Po pierwsze czy możesz i czy chcesz skorzystać z tego programu oraz jak to zrobić.Ok. Zacznijmy od tego w jakim celu ten program został stworzony. Już sama nazwa – Inwestycje na obszarach NATURA 2000 – dużo mówi nam na temat ukierunkowania pomocy. Celem programu jest wsparcie inwestycji, które służą utrzymaniu trwałych użytków zielonych (TUZ). Według założeń programu tego typu projekty dzielą się na dwie kategorie. Po pierwsze mogą to być inwestycje budowlane, które służą utrzymaniu zwierząt trawożernych takich jak konie, bydło, owce, kozy czy daniele. Po drugie mogą to być inwestycje związane z zakupem maszyn wykorzystywanych do utrzymania TUZ położonych na obszarach NATURA 2000.

Jakie budynki możemy wybudować z wykorzystaniem dotacji ?

Koszty, które podlegają zwrotowi obejmują:

 1. Koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli , wykorzystywanych do produkcji zwierzęcej, wraz z zakupem niezbędnej instalacji i wyposażenia – czyli np. stajnia.
 2. Koszty zakupu nowych maszyn służących do przygotowania i zadawania pasz, pojenia, pozyskiwania i przechowywania mleka lub przechowywania odchodów zwierzęcych;
 3. Wyposażenia trwałych użytków zielonych położonych na obszarach NATURA 2000.

W przypadku inwestycji o charakterze budowlanym maksymalna dotacja może wynieść, aż 500 tys. zł.

Jakie maszyny możemy zakupić z programu Inwestycje na obszarach NATURA 2000 ?

Jeżeli nie prowadzimy hodowli zwierząt trawożernych, nasz limit wynosi 200 tys. dotacji i w ramach niego możemy zakupić maszyn i urządzeń, które są przeznaczone do utrzymania trwałych użytków zielonych. Do tego typu maszyn zaliczamy:

 • Maszyny i urządzenia do koszenia trawy lub przetrząsania i zbierania skoszonej biomasy;
 • Wały lub włóki łąkowe;
 • Agregaty do renowacji łąk;
 • Siewniki do podsiewu łąk;
 • Prasy rolujące, prasoowijarki, przyczepy zbierające;
 • Przyczepy do transportu sianokiszonki;
 • Wały do rozgarniania lub ugniatania sianokiszonki;
 • Równiarki pryzmowane;
 • Wozy asenizacyjne z aplikatorami nawozów naturalnych;
 • Rozrzutniki obornika lub kompostu;
 • Urządzenie do usuwania drzew lub chwastów

Czy w ramach programu możemy zakupić ciągnik rolniczy ?

Poza maszynami i urządzeniami, które są bezpośrednio wykorzystywane do utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach programu istnieje również możliwość zakupu ciągnika rolniczego. Jednak mamy tutaj jedno bardzo istotne ograniczenie. Otóż koszty kwalifikowane zakupu ciągnika (czyli te, od których liczymy naszą dotację) nie mogą stanowić więcej niż 50% pozostałych kosztów. Przykładowo jeżeli chcemy zrealizować inwestycję w skład, której wchodzi:

 • Prasoowijarka – 80.0000 PLN
 • Kosiarka – 50.000 PLN
 • Przyczepa do przewozu bel – 40.000 PLN
 • Ciągnik rolniczy – 200.000 PLN

…to wówczas kwota dotacji na ciągnik przy zwrocie na poziomie 50% będzie wynosiła nie 100, a jedynie 42,5 tys. zł. Liczymy to w następujący sposób:

 1. Najpierw sumujemy łączne koszty kwalifikowane poza ciągnikiem: 80 tys + 50 tys + 40 tys. = 170 tys.;
 2. Następnie określamy maksymalny limit kosztów kwalifikowanych zakupu ciągnika, który stanowi 50% pozostałych kosztów – 170 tys. x 50% = 85 tys.
 3. Następnie wyliczony limit kosztów kwalifikowanych zakupu ciągnika mnożymy przez poziom pomocy – 85 tys. x 50% = 42,5 tys. zł.

Od czego zależy wyższy 60% poziom pomocy ?

W ramach programu Inwestycje na obszarach NATURA 2000, standardowo uzyskamy zwrot na poziomie 50%, jednak nie więcej niż 500 tys. w przypadku inwestycji budowlanych lub 200 tys. w przypadku zakupu maszyn. 60% mogą uzyskać wnioskodawcy posiadający status młodego rolnika, który oznacza spełnienie dwóch kryteriów:

 1. Na dzień składania wniosku wnioskodawca nie może mieć więcej niż 40 lat oraz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wykształcenie rolnicze lub inne wykształcenie + staż pracy);
 2. Wnioskodawca rozpoczął kierowanie gospodarstwem (np. złożył wniosek o dopłaty bezpośrednie) nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku.

Jakie wymogi trzeba spełnić aby skorzystać z programu Inwestycje na obszarach NATURA 2000 ?

Oto lista kilku wymogów wraz z moim komentarzem. Żeby skorzystać z programu musisz spełniać je wszystkie na dzień składania wniosku:

Wymóg 1 – Musisz posiadać gospodarstwo

Wnioskodawca musi posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Wymóg 2 – Musisz posiadać trwałe użytki zielone na obszarach NATURA 2000

Posiadanie minimum 1 ha łąki lub pastwiska na obszarach NATURA 2000, to niezbędne minimum aby ubiegać się o dofinansowanie. Może się jednak okazać, że tych łąk i pastwisk będziemy potrzebowali znacznie więcej. Chodzi o minimum punktowe. Ale tego dowiesz w dalszej części artykułu.

Wymóg 3 – Musisz prowadzić działalność produkcyjną.

Posiadanie gospodarstwa rolnego nie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności produkcyjnej. A tutaj mamy jasny wymóg – musimy prowadzić działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W dużym skrócie oznacza to konieczność udokumentowania (w razie potrzeby) fakturami sprzedaży.

Wymóg 4 – Twoja inwestycja będzie zgodna planem ochrony przyrody ustanowionym dla danego obszaru NATURA 2000

Twoja inwestycja nie może stać w sprzeczności z planem ochrony przyrody określonym dla danego obszaru NATURA 2000. Dlatego, żeby to zweryfikować musimy zapoznać się z działaniami jakie zostały określone w planie. Jeżeli dla danego obszaru nie przygotowano planu, to będziemy potrzebowali zaświadczenia stwierdzającego, że nasza inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony przyrody.

Wymóg 5 – Twoja inwestycja musi być uzasadniona

Oznacza to spełnienie kilku warunków:

 1. Inwestycja musi przyczynić się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarach NATURA 2000;
 2. Musi spełniać inne wymagania prawne jakie mają zastosowanie do określonej inwestycji – np. decyzje środowiskowe;
 3. Jeżeli Twój projekt związany jest z produkcją zwierzęcą to musi zapewnić rozwój tej produkcji lub zmianę profilu produkcji gospodarstwa na produkcję zwierzęcą;
 4. Realizowana inwestycja musi być uzasadniona wielkością produkcji prowadzonej w gospodarstwie.

Wymóg 6 – Musisz uzyskać minimum 30 punktów

30 punktów to absolutne minimum, żeby Twój wniosek był rozpatrywany. Dokładną informację za co i ile punktów możesz uzyskać znajdziesz poniżej.

 Za co i ile punktów możesz zdobyć ?

 1. Jeden punkt za każdy hektar trwałych użytków zielonych położonych na obszarach NATURA 2000 jednak nie więcej niż 100 hektarów. Przykładowo jeżeli posiadasz 5 hektarów to dostaniesz 5 punktów na starcie 😉
 2. Jeżeli powierzchnia Twoich trwałych użytków zielonych przekracza 100 ha, wówczas punkty liczymy według następującego wzoru: Liczba punktów = 99,15 + (powierzchnia TUZ x 10 / 1175). To już mniej proste ale myślę, że do ogarnięcia 😉
 3. Jeżeli powierzchnia wartościowych pod względem środowiskowym trwałych użytków zielonych w stosunku do całej powierzchni TUZ na obszarach NATURA 2000 wynosi powyżej 30% otrzymujesz 10 punktów. Jeżeli ten stosunek waha się w przedziale od 30 do 70% wówczas punkty wyliczamy według wzoru: Liczba punktów = 10 + ((stosunek TUZ – 30%) / 45%) x 20. A jeżeli ten stosunek przekracza 75% otrzymujesz 30 punktów – czyli minimum. Bardzo dokładny spis obszarów wartościowych pod względem środowiskowym został zawarty w rozporządzeniu, które znajdziesz tutaj..
 4. Jeżeli powierzchnia TUZ na obszarach NATURA 2000 w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wynosi: 30% otrzymasz 10 punktów, od 30% do 60% otrzymasz 20 punktów, a jeżeli przekracza 60% możesz liczyć na 30 punktów.
 5. Jeżeli Twój projekt obejmuje przedsięwzięcia, które są zgodne z działaniami wskazanymi w planie ochrony przyrody dla danego obszaru NATURA 2000, to wówczas otrzymasz 20 punktów.
 6. Jeżeli operacje realizowana jest przez osobę posiadającą status młodego rolnika dodatkowo przyznaje się 20 punktów.

Jak krok po kroku wygląda procedura uzyskania i rozliczenia dotacji na obszary NATURA 2000 ?

Sama procedura uzyskania pomocy bardzo przypomina tą znaną z programu Modernizacja gospodarstw rolnych. Wszystko zaczyna się od naboru wniosków, który jest ogłaszany na 30 dni przed jego rozpoczęciem (aktualny nabór planowany jest na wrzesień 2017 r.). Sama weryfikacja trwa 6 miesięcy. W tym okresie możesz otrzymać pismo z prośbą o dokonanie poprawek / uzupełnień / wyjaśnień. Szczerze mówiąc, wręcz jestem pewien, że je otrzymasz 🙂 Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i proces weryfikacji zakończy się podpisaniem umowy. W następnym etapie musimy przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w ramach tzw. zasad konkurencyjności. Całą procedurę przeprowadzamy na portalu ogłoszeń ARiMR. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Jak bez poprawek przeprowadzić przetarg na portalu ARiMR.  Ostatnim elementem jest oczywiście realizacja inwestycji oraz przygotowanie wniosku o płatność.

Jeżeli chcesz się podzielić opinią na temat tego programu lub jeżeli zwyczajnie masz jakieś pytanie zachęcam do zostawienia komentarza.

Artykuł został znaleziony na poprzedniej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *