Jak uzyskać dotację z programu Modernizacja gospodarstw rolnych w 2018 roku ?

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Od 19 lutego do 20 marca, będą przyjmowane wnioski z programu Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar d). Chciałbym, żeby ten artykuł stanowił kompendium wiedzy na temat programu i jednocześnie żeby dawał Wam jasne wskazówki na temat tego jak napisać wniosek aby uzyskać maksymalnie dużo punktów na liście rankingowej.

Jakie są podstawowe zasady programu ?

Program Modernizacja gospodarstw rolnych skierowany jest do rolników, którzy chcą uzyskać zwrot (dotację) z inwestycji realizowanych w swoich gospodarstwach. Najczęściej do wzięcia mamy kwotę 200 tys. dotacji. Wyjątek tutaj stanowią inwestycje związane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich gdzie maksymalna dotacja może sięgnąć 500 tys. zł. Standardowo poziom zwrotu wynosi 50%. W sytuacji jeżeli jesteś młodym rolnikiem lub realizujesz inwestycję zbiorową z innym rolnikiem Twój poziom zwrotu wynosi, aż 60%. Już tłumaczę o co chodzi:

 • młody rolnik – osoba, która prowadzi gospodarstwo nie dłużej niż 5 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje (szkoła rolnicza lub inna szkoła i odpowiedni okres ubezpieczenia w KRUS);
 • inwestycja zbiorowa – Inwestycja realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników np. wspólna budowa przechowalni owoców przez ojca i syna (oczywiście obaj mają swoje gospodarstwa).

Modernizacja stanowi kontynuację programów jakie były dostępne w poprzednich okresach programowania:

 • PROW 2007-2013 – Modernizacja gospodarstw rolnych (max. 300 tys. dotacji)
 • PROW 2004-2006 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych (max. 300 tys. dotacji)

Mając na uwadze, że to kolejna edycja tego samego programu wprowadzono wykluczenie możliwości zakupu maszyn tego samego typu i przeznaczenia, które zostały zakupione w ramach działań PROW 2007-2013.

Jakie wymogi należy spełnić aby skorzystać z programu ?

Aby skorzystać z programu musisz spełnić jedynie 5 wymogów:

 • Wymóg 1 – musisz posiadać gospodarstwo o powierzchni od 1 do 300 ha lub posiadać nieruchomość do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;
 • Wymóg 2 – wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa mieści się w przedziale 10 tys. – 200 tys. euro. A w przypadku prowadzenia produkcji prosiąt mieści się w przedziale 10 tys. – 250 tys. euro. Wielkość ekonomiczną gospodarstwa możesz sprawdzić na stronie www.kalkulator-so.pl
 • Wymóg 3 – w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskałeś przychód ze sprzedaży produktów rolnych na poziomie minimum 5 tys. zł i jesteś wstanie to udokumentować fakturą.
 • Wymóg 4 – realizowana przez Ciebie inwestycja spowoduje wzrost dochodu rolniczego o minimum 10 % co jesteś wstanie wykazać w biznes planie i zrealizować w praktyce (rachunkowość rolna).
 • Wymóg 5 – Twój wniosek uzyska minimum 1,5 punktu na liście rankingowej (o tym za co i ile punktów możesz uzyskać, przeczytasz poniżej)

Jeżeli chcesz sprawdzić czy możesz skorzystać z pozostałych programów PROW 2014-2020, zachęcam Cię do pobrania mojej listy sprawdzającej.

Jak krok po kroku wygląda procedura uzyskania dotacji z programu Modernizacja gospodarstw rolnych ?

Cała procedura uzyskania i rozliczenia dotacji jest przeznaczona dla osób o mocnych nerwach 😉 Na samo sprawdzenie wniosku Oddział Regionalny ARiMR rezerwuje sobie, aż 8 miesięcy od opublikowania listy określającej kolejność (a na listę możemy poczekać, aż 3 miesiące od zakończenia naboru wniosków). Niestety praktyka pokazuje, że w wielu województwach potrzeba na to znacznie więcej czasu. Dlatego planując swoją inwestycję musisz założyć, że jej realizacja odbędzie się najwcześniej w 2019 roku. Ale długi okres weryfikacji to nie wszystko, zobacz jak wygląda cała procedura uzyskania pomocy w 6 krokach:

 • krok 1 – Analiza – pierwsza rzecz od jakiej zaczynasz to sprawdzenie czy możesz skorzystać z dotacji. W dużej mierze możesz to zrobić już w tym momencie analizując 5 wymogów, które opisałem powyżej. Jednak to nie wszystko. Musisz się jeszcze zastanowić czy ten program to najlepsza forma sfinansowania Twojej inwestycji. Przykładowo, może się okazać, że zamiast brać dotację i kupować nową maszynę warto kupić używaną lub np. złożyć się w trzech rolników. Pamiętaj na dotacji świat się nie kończy, możliwości finansowania jest bardzo dużo.
 • krok 2 – Przygotowanie wniosku – na tym etapie podejmujesz ostateczną decyzję co do kształtu Twojej inwestycji, zbierasz wymagane załączniki, zastanawiasz się nad optymalizacją punktową wniosku i przygotowujesz całą dokumentację.
 • krok 3 – Poprawki / Uzupełnienia / Wyjaśnienia / Kontrola na miejscu – prawdopodobieństwo, że w Twoim gospodarstwie pojawi się kontrola na miejscu jest bardzo duże. Zadaniem kontrolerów będzie pomiar upraw na Twoich działkach ewidencyjnych. Prawdopodobnie nie unikniesz również poprawek, które są nieodłącznym elementem rozpatrywania wniosku. Czasami mam wrażenie, że jak bardzo byśmy się nie starali przygotowując wniosek to i tak pracownik ARiMR wskaże, że coś można było zrobić lepiej 🙂
 • krok 4 – Podpisanie umowy – dzień, w którym składasz podpis na umowie kończy etap wnioskowania. Ale to dopiero połowa sukcesu. W ramach tego kroku powinieneś zaplanować kolejne działania. Do przemyślenia pozostają przede wszystkim dwa zasadnicze zagadnienia. Pierwszy z nich to termin realizacji inwestycji, który nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od podpisania umowy w przypadku realizacji projektu w ramach jednego etapu lub 36 miesięcy w przypadku realizacji projektu w ramach dwóch etapów. Drugą kwestią wartą przemyślenia jest finansowanie projektu. Jeżeli nie mamy wystarczającej ilości środków własnych na inwestycję (pamiętajmy, że najpierw realizujemy projekt, a dopiero później otrzymujemy zwrot), musimy pomyśleć o kredycie, który pomoże nam sfinansować całość. Jeżeli kwota naszego kredytu nie przekracza kwoty dotacji, to warto pomyśleć o kredycie, w którym jedynym zabezpieczeniem będzie dotacja. W przypadku większych kredytów oczywiście będziemy potrzebowali znacznie większego zabezpieczenia, np: poręczenie, hipoteka czy zastaw na maszynie.
 • Krok 5 – Przeprowadzenie postępowania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR – inaczej niż było to realizowane w ramach PROW 2007-2013, każdą inwestycję musimy poprzedzić wyłonienie firmy, która będzie realizowała nasz inwestycję. W tym celu sporządzamy zapytanie ofertowe, które umieszczamy na www.portalogloszenarimr.gov.pl. Po wyłonieniu wykonawcy należy sporządzić protokół i całą dokumentację przekazać do oddziału regionalnego celem jej akceptacji. Więcej informacji na temat całej procedury znajdziesz w artykule Jak bez poprawek przeprowadzić przetarg na portalu ogłoszeń ARiMR ?
 • Krok 6 – Realizacja inwestycji i złożenie wniosku o płatność – kiedy mamy zapewnione finansowanie i wybranego wykonawcę ostatnim krokiem jest realizacja inwestycji i złożenie wniosku o płatność, do którego załączamy faktury i przelewy potwierdzające poniesione wydatki. Całą procedurę pozyskania kończy kontrola na miejscu i oczywiście przelew z ARiMR 🙂

Co zrobić, żeby się załapać ?

Ok. przejdźmy do najistotniejszej sprawy, czyli punktacji. Jak powszechnie wiadomo chętnych na uzyskanie dotacji w programie Modernizacja gospodarstw rolnych jest znacznie więcej niż środków. Znakomicie pokazał to rok 2016, kiedy w części województw zabrakło pieniędzy. Na przykład w województwie mazowieckim złożono ponad 6000 wniosków, z czego na dofinansowanie mogło liczyć niecałe 2000 osób. Dlatego przygotowanie wniosku silnego punktowo zdaje się być jedną z najistotniejszych kwestii w całym procesie pozyskiwania dotacji. Przeanalizujmy zatem za jakie kryteria możemy uzyskać punkty:

 • 5 punktów – cała inwestycja musi dotyczyć budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynów paszowych;
 • 3 punkty – jeżeli przynajmniej 50% kosztów dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych;
 • 1 punkt – jeżeli inwestycja wpłynie na zwiększenie skali produkcji;
 • 1 punkt – jeżeli inwestycja związana jest ze zmianą profilu produkcji rolniczej;
 • 2 punkty – jeżeli wnioskodawca posiada jeden z systemów jakości, o którym mowa w programie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” np. Integrowana Produkcja;
 • 4 punkty – jeżeli wnioskodawca uczestniczy w systemie rolnictwa ekologicznego;
 • 3 punkty – jeżeli wnioskodawca nie ukończył 40 roku życia;
 • Maksymalnie 5 punktów za inwestycje związane z ochroną środowiska..

Dodatkowo punkty można uzyskać za kryteria wojewódzkie:

WojewództwoKryteria i punkty
Dolnośląskie-> Jeżeli inwestycja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz – 1 pkt.;-> Jeżeli inwestycja dotyczy powiększenia powierzchni sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat – 1 pkt.
Kujawsko-pomorskie-> Jeżeli inwestycja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla świń – 1 pkt.-> Jeżeli wnioskodawca jest członkiem grupy producentów – 1 pkt.
Lubuskie-> Jeżeli inwestycja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników – 1 pkt
Łódzkie-> Jeżeli wnioskodawca jest członkiem grupy producentów – 1 pkt.
Małopolskie-> Jeżeli inwestycja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla trawożernych zwierząt gospodarskich – 1 pkt.
Mazowieckie-> Jeżeli inwestycja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych – 1 pkt.-> Jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem programu dla młodych rolników w PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 – 1 pkt.
Opolskie-> Jeżeli wnioskodawca jest członkiem grupy producentów – 1 pkt.-> Jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem programu dla młodych rolników w PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 – 1 pkt.-> Jeżeli inwestycja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1 pkt.
Podkarpackie-> Jeżeli wnioskodawca jest członkiem grupy producentów – 1 pkt.-> Jeżeli operacja ma na celu rozszerzenie produkcji gospodarstwa o profil zielarstwo lub pszczelarstwo – 1 pkt.-> Jeżeli inwestycja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych – 1 pkt.-> Jeżeli inwestycja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1 pkt.-> Jeżeli inwestycja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła owiec lub kóz – 1 pkt.
Podlaskie-> Jeżeli wnioskodawca jest członkiem grupy producentów – 1 pkt.-> Jeżeli inwestycja jest realizowana w gospodarstwie położonym na obszarze, na którym są podejmowane środki związane z wystąpieniem  choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – 1 pkt.
Pomorskie-> Jeżeli inwestycja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych – 1 pkt.-> Jeżeli inwestycja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników – 1 pkt
Świętokrzyskie-> Jeżeli inwestycja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1 pkt.-> Jeżeli wnioskodawca zawarł umowę na dostawę produktów, których dotyczy projekt na okres co najmniej 1 roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze województwa Świętokrzyskiego – 1 pkt.-> Jeżeli wnioskodawca jest członkiem grupy producentów – 1 pkt.
Warmińsko-mazurskie-> Jeżeli inwestycja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych – 1 pkt.-> Jeżeli inwestycja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1 pkt.-> Jeżeli inwestycja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla owiec, kóz lub koni – 1 pkt.
Zachodniopomorskie-> Jeżeli inwestycja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych – 1 pkt.-> Jeżeli inwestycja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników – 1 pkt

Przykład nr 1.

Wnioskodawcą jest tzw. młody rolnik z województwa mazowieckiego, który realizuje inwestycję polegającą na budowie chłodni owoców i założeniu sadu jabłoniowego w miejsce plantacji truskawek. W tej sytuacji otrzyma on punkty za następujące kryteria:

 • 3 pkt. – za wiek do 40 roku życia;
 • 1 pkt. – za zwiększenie skali produkcji (założenie sadu w miejsce plantacji truskawek);
 • 1 pkt. – za bycie beneficjentem programu “Premie dla młodych rolników” PROW 20014-2020 (kryterium wojewódzkie);
 • 1 pkt. – za budowę budynków do przechowywania płodów rolnych (kryterium wojewódzkie);
 • 2 pkt. – za integrowaną produkcję (pod warunkiem, że jest wstanie to udokumentować).
 • 0,23 pkt. – za ochronę środowiska (zakup drzewek)

Łącznie 8,23 punktów, czyli całkiem nieźle.

Przykład nr 2.

Wnioskodawcą jest rolnik, który ma 42 lata i chciałby kupić ciągnik z opryskiwaczem oraz założyć sad jabłoniowy w miejsce ugoru. W takiej sytuacji może on liczyć na następującą punktację:

 • 1 pkt. – za zwiększenie skali produkcji (założenie sadu w miejsce ugoru);
 • 0,75 pkt. – za ochronę środowiska (zakup opryskiwacza i drzewek)

Łącznie 1,75 punktu. W tym wypadku szanse na uzyskanie dofinansowania są raczej mizerne bo trzeba liczyć albo na bardzo małą ilość wniosków, albo na to, że w trakcie rozpatrywania będą przesunięcia środków pomiędzy programami PROW 2014-2020.

Podsumowując, program Modernizacja gospodarstw rolnych to nie “bułka z masłem”. Wymaga dobrego przygotowania, optymalizacji punktowej na etapie przygotowywania wniosku (zebrania odpowiedniej ilości punktów) oraz wytrwałości w jego realizacji.

Jeżeli chcesz uzyskać naszą pomoc przy przygotowaniu dokumentacji – zapraszamy do kontaktu – szczegóły w OFERCIE

A jeżeli chcesz zadać pytanie lub poznać inne osoby, które korzystają z programu Modernizacja gospodarstw rolnych dołącz do zamkniętej grupy prowadzonej na facebooku.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *