Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 r.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

W marcu 2018 roku czeka nas nabór wniosków z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne 60 tys. na inwestycje w niewielkim gospodarstwie. Otrzymaną pomoc można przeznaczyć między innymi na zakup maszyn, budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do produkcji czy też na zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich.

W tym artykule opowiem Ci o kilku istotnych zmianach, które mają znacząco poprawić wykorzystanie środków.

Pomoc będą mogły uzyskać osoby ubezpieczone w KRUS na wniosek

W poprzednim naborze wniosków o pomoc mogły się ubiegać wyłącznie osoby ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS. Dokładnie chodziło o rolników lub ich małżonków, którzy posiadają minimum  jeden tzw. hektar przeliczeniowy. Okazało się, że przepis ten ograniczył bardzo wielu rolnikom możliwość skorzystania z pomocy. W kraju jest bardzo dużo kilkuhektarowych gospodarstw, które z uwagi na słabą klasę ziemi nie posiadają wymaganego hektara przeliczeniowego. W takiej sytuacji rolnicy są ubezpieczeni na wniosek. Dopuszczenie do pomocy rolników ubezpieczonych na wniosek z pewnością zwiększy zainteresowanie programem, szczególnie na południu kraju.

Skrócono do 2 miesięcy okres ubezpieczenia w KRUS

W poprzednim naborze obowiązywał 24 miesięczny okres podlegania pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Z praktyki wiem, że okres ten był zbyt hardkorowy. Często okazywało się, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwa rolne już od kilku lat, ale akurat w tamtym roku trafiła się fucha i nasz wnioskodawca podjął na 2 miesiące pracę. Niestety wypadając przy tym z KRUS i tracą możliwość skorzystania z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw. W mojej ocenie, zmiana ta otworzy dla wielu rolników możliwość sięgnięcia po 60 tys. na rozwój gospodarstwa.

Skrócenie okresu nie prowadzenia działalności gospodarczej do 12 miesięcy

Z 24 do 12 miesięcy poprzedzających, miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy został skrócony okres podczas, którego wnioskodawca nie mógł prowadzić działalności zawodowej. Co istotne, jednocześnie zostało doprecyzowane o co chodzi ? Mówiąc precyzyjnie przez ostatnie 12 miesięcy wnioskodawca nie mógł być wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Zmiany w inwestycjach budowlanych

Część rolników – według moich szacunków około 10% – rozlicza 60 tys. poprzez realizację inwestycji budowlanej. Z uwagi na kwotę pomocy najczęściej są to niewielkie przedsięwzięcia polegające bardziej na modernizacji niż na budowie. W poprzednim naborze zdarzyło się nam realizować projekty typu: wymiany pokrycia dachowego, termomodernizacji budynku czy wykonaniu placu manewrowego z kostki. W obecnym naborze wniosków postanowiono zdefiniować co wchodzi w zakres inwestycji budowlanej. Między innymi, może to być:

 • budowa
 • przebudowa
 • remont budynku lub budowli wykorzystywanej do produkcji rolnej

Poza samą definicją, ustawodawca wprowadził obowiązek sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz realizacji inwestycji na działce, która stanowi naszą własność lub współwłasność.

Wprowadzono nową punktację

I tak po zmianach punkty możemy otrzymać za następujące kryteria:

Punkty za rodzaj planowanej produkcji:

 • 1 pkt – Uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości, takim jak np. Integrowana Produkcja (wymagane 50% upraw) – wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać 2 punkty;
 • 2 pkt – Rolnictwo ekologiczne, potwierdzone certyfikatem(wymagane 50% upraw) – wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać 4 punkty;
 • 1 pkt – Produkcja minimum 1 ha roślin wysokobiałkowych – wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać 2 punkty;

Punkty za kompleksowość biznes planu:

 • 2 pkt – Inwestycja budowlana na gruntach stanowiących własność;
 • 1 pkt – Udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych (nie więcej niż 0,25 za każde szkolenie lub usługę doradczą) – wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać maksymalnie 2 punkty.
 • 1 pkt – Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych – wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać maksymalnie 2 punkty.
 • 1 pkt – Działania w zakresie przygotowywania do sprzedaży;
 • 2 pkt – Przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa – wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać 3 punkty;

Punkty za realizację celów przekrojowych:

 • 1 pkt – Udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych, mniejszy lub równy 66% – wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać 0,5 punktu;
 • 2 pkt – Przygotowanie i stosowanie planu nawozowego;

Punkty w zakresie innowacyjności:

 • 2 pkt – Jeżeli inwestycja przyczynia się do: postępu biologicznego, organizacji produkcji, nowoczesnych technologii produkcji lub  innowacyjny produkt.

Punkty za docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa:

 • 5 pkt – więcej niż 20 tys. euro;
 • 4 pkt – więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro (wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać 3 punkt);
 • 2 pkt – więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro (wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać 1 punkt);

Punkty za wiek:

 • 1 pkt – w dniu składania wniosku, wnioskodawca ma mniej niż 40 lat – wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać 3 punkty.

Punkty za ochronę środowiska:

 • max 5 pkt – jeżeli realizowana inwestycja wspiera ochronę środowiska i przeciwdziała zmianą klimatycznym.

Dodatkowe kryteria punktowe wprowadzone zmianą do rozporządzenia:

 • 2 pkt – jeżeli realizowana inwestycja spowoduje zmianę kierunku produkcji co zostanie wykazane w biznes planie;
 • 2 pkt – jeżeli wnioskodawca przez okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika.

W ramach wprowadzonych zmian zupełnie zrezygnowano z punktacji na kwalifikacje zawodowe. Za to

Aby uzyskać pomoc w ramach programu musisz zgromadzić minimum 7 punktów. Natomiast kiedy nasz wniosek na Restrukturyzację małych gospodarstw dotyczy zaprzestania chowu i hodowli świń w związku z AFS musimy uzyskać minimum 8 punktów.

Co jeszcze uległo zmianie ?

 • Złagodzono sankcje – w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań zapisanych w biznes planie po prostu nie otrzymamy II raty płatność ale nie musi również zwracać I raty, a tak było do tej pory;
 • Wydłużono czas na dokonywanie zmian w biznes planie – do tej pory mieliśmy możliwość dokonywania zmian w okresie 20 dni zakończenia naboru. Wprowadzona zmiana zakłada wydłużenie tego okresu do 150 dni czyli w praktyce obejmuje prawie cały okres rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy. Daje to znacznie większą elastyczność i pozawala usunąć nadmierną punktację.
 • Zwiększono poziom odstępstw w strukturze produkcji jakie wymagają zmiany biznes planu – w praktyce wygląda to tak: jeżeli powierzchnia każdej zaplanowanej uprawy nie odbiega o więcej niż 30% w stosunku do tego co zaplanowałeś w biznes planie, to nie musisz tego zgłaszać. Pod warunkiem, że osiągniesz założoną w biznes planie wielkość ekonomiczną gospodarstwa (WEG).
 • Skrócenie okresu na rozpoczęcie realizacji biznes planu z 9 do 6 miesięcy.

Cel wprowadzonych zmian jest jasny. Zwiększyć liczbę osób korzystających z programu. Do tej pory wygląda to dość mizernie. W pierwszym naborze złożono niecałe 11 tys. wniosków co stanowiło tylko 17%  środków. Czy wprowadzone zmiany przyniosą zakładany efekt przekonamy się już niedługo (nabór wniosków z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw planowany jest na marzec 2018 roku.)

Jeżeli uważasz, że ten artykuł za wartościowy, będę wdzięczny jeżeli udostępnisz go swoim znajomym.

A jeżeli chcesz zadać pytanie lub poznać inne osoby, które korzystają z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw dołącz do zamkniętej grupy prowadzonej na facebooku.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *