Jak w 2018 r. zdobyć 100 tys. z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ?

Artykuł został znaleziony na poprzedniej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Program Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej daje możliwość uzyskania 100 tys. zł bezzwrotnych środków na uruchomienie nowej firmy, którą musimy utrzymać minimum przez okres 3 lat. W artykule prezentuje zmienione zasady przyznawania pomocy jakie będą obowiązywały w naborze wniosków w 2018 roku.

Zacznijmy od podstawowych informacji. Program Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020, skierowany jest do osób, które chcą założyć firmę na obszarach wiejskich. Uczestnictwo w programie wiąże się z koniecznością opłacania składek ZUS przez cały okres prowadzenia firmy tj. 5 lat od dnia otrzymania wypłaty I raty płatności, a w przypadku działalności która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego  obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych okres ten wynosi 3 lata od dnia otrzymania II raty płatności.

8 wymogów w programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Jeżeli myślisz o uzyskaniu 100 tys. zł premii na start, to w pierwszej kolejności sprawdź czy spełniasz wszystkie wymogi programu.

#1 – WYMÓG

Musisz być ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub jesteś beneficjentem programu „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

Co zrobić jeżeli nie spełniasz tego wymogu ?

Mam propozycję trzech rozwiązań:

 1. Jeżeli nie spełniasz tego wymogu na dzień dzisiejszy. To możesz pomyśleć o ubezpieczeniu się w KRUS i złożeniu wniosku w kolejnym naborze, który planowany jest na 2019 r.
 2. Druga możliwość to skorzystanie z programu „płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. W ramach tego programu przekazujemy małe gospodarstw (takie, które znajduje się w tzw. Systemie dla małych gospodarstw) na powiększenie gospodarstwa innego rolnika. Na dzień składania wniosku o przyznanie premii musimy mieć minimum decyzję z programu na przekazanie małego gospodarstwa..
 3. Ostatnia możliwość to złożenie wniosku na bliską nam osobę, która spełnia warunek ubezpieczenia w KRUS. W takiej sytuacji wystarczy ustanowić się pełnomocnikiem wnioskodawcy i wpisać pełnomocnictwo do CEiDG w procesie rejestracji.

#2 – WYMÓG

Przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (nabór czerwiec 2018 r.) nie prowadziłeś działalności gospodarczej, co jest rozumiane jako:

 • Brak wpisu w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)
 • Brak posiadania więcej niż 10% udziałów w spółkach kapitałowych;

W tym punkcie bardzo często otrzymuję pytanie, czy okres zawieszenia działalności gospodarczej wlicza się do 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku na premię. Niestety tak, dlatego w takiej sytuacji warto rozważyć opcję, o której mówiłem chwilę wcześniej i która polega na złożeniu wniosku na kogoś bliskiego np. współmałżonka. W przypadku posiadanych udziałów, zawsze możemy pomyśleć o ich wcześniejszym zbyciu.

#3 – WYMÓG

Ty lub osoba przy, której jesteś ubezpieczony w KRUS, otrzymała za poprzedni rok jednolitą płatność obszarową (JPO w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie), lub otrzyma ją za rok, w którym składa wniosek o premię.

Jeżeli do tej pory nie ubiegałeś się o dopłaty bezpośrednie, to wystarczy znaleźć przynajmniej 1 ha, na który złożysz wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej. Co istotne decyzja o przyznaniu 100 tys. Premii na uruchomienie firmy jest wydawana z zastrzeżeniem spełnienia warunku otrzymania dopłaty JPO.

#4 – WYMÓG

Adres zamieszkania i adres gospodarstwa rolnego znajdują się w miejscowości położonej w:

 • Gminie wiejskiej;
 • Gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • Gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Niby proste, ale nie do końca. Jeżeli chodzi o adres zamieszkania bierzemy pod uwagę adres z dowodu osobistego, lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu – to w sytuacji kiedy w naszym dowodzie nie ma adresu lub kiedy zamieszkujemy pod innym adresem niż ten podany w dowodzie osobistym. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana jeżeli chodzi o adres gospodarstwa, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeden szczegół, który może wyeliminować nas z możliwości uzyskania wsparcia. Otóż adres gospodarstwa to nie adres siedliska, a lokalizacja działek, które są położone w gminie, w której mamy największą część naszego gospodarstwa. Przykładowo jeżeli nasze gospodarstwo położone jest na granicy dwóch gmin i w jednej, dajmy na to gminie Warka mamy 5 hektarów, a w drugiej gminie Magnuszew mamy 3 ha, to adres gospodarstwa stanowi lokalizacja każdej z działek położonej w gminie Warka (większa część). A więc jeżeli chociaż jedna działka znajdzie się w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców, to nie będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie. W tej sytuacji istnieje bardzo proste rozwiązanie, które polega na wydzierżawieniu felernej działki i wyłączeniu jej z wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich.

#5 – WYMÓG

Siedziba firmy i lokalizacja inwestycji trwale związanej z gruntem znajduje się w:

 • Gminie wiejskiej;
 • Gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • Gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Adres siedziby firmy deklarujemy we wniosku o przyznanie pomocy i nie musi to być adres naszego zamieszkania. Jeżeli przedmiotem naszej inwestycji jest budowa budynku lub też wyposażenie miejsca, w którym będziemy świadczyli usługi to wówczas mówimy o inwestycji trwale związanej z gruntem. Jej adres (działka ewidencyjna) musi się znajdować w miejscowości do 5 tys. mieszkańców.

Dla wielu z Was stanowi to problem. Bo często chcecie prowadzić swoją działalność (najczęściej usługową lub handlową) w miastach, które mają więcej niż 5 tys. mieszkańców. Rozwiązaniem tego problemu jest modyfikacja profilu planowanej działalności gospodarczej.

Przykład.

Załóżmy, że chcemy prowadzić restauracje. Myślimy o wynajęciu lokalu. Niestety okazuje się, że miasto, w którym chcielibyśmy otworzyć bistro ma około 15 tys. mieszkańców, a to stanowczo za dużo. W tej sytuacji możemy pomyśleć o zmianie profilu. Może to być np. Food track – czyli restauracja na kółkach. Drugi sposób to zmiana profilu z restauracji na catering – czyli dostarczanie posiłków bezpośrednio do konsumentów.

#6 – WYMÓG

Nie otrzymałeś pomocy z żadnego z poniżej wymienionych programów.

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach LGD – PROW 2007-2013;
 • Premie dla młodych rolników PROW 2014-2020;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw PROW 2014-2020.

W komentarzu do tego wymogu, musze poruszyć dwie kwestie:

 1. Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że wykluczenie jest na osobę, a nie na gospodarstwo. Przykładowo jeżeli skorzystałeś z programu Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014 – 2020, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z wnioskiem na założenie firmy wystąpiła Twoja żona.
 2. Po drugie, należy zwrócić uwagę na okres programowania. Problem stanowi uzyskanie pomocy z młodego rolnika w latach 2014-2020. Młody rolnik uzyskany w okresie 2007-2013, nie stanowi bariery w uzyskaniu pomocy.

#7 – WYMÓG

Przedmiot działalności naszej firmy (kod PKD) mieści się w wykazie działalności wspieranych.

Wykaz jest bardzo szeroki i obejmuje zdecydowaną większość kodów PKD. Ale nie wszystkie. Z możliwości ubiegania się o pomoc między innymi wykluczona jest agroturystyka, którą w PROW 2007-2013, mogliśmy sfinansować w ramach programu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Jeżeli planujemy projekt, który zakłada udostępnianie pokoi dla gości to z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej możemy to zrobić np. poprzez kod PKD 55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Z programu nie możemy sfinansować stworzenia firmy, która będzie się zajmowała usługami rolnymi, takimi jak koszenie, zbiór czy przygotowanie do sprzedaży.

Spis wspieranych kodów PKD, możesz pobrać tutaj.

#8 – WYMÓG

Twój wniosek uzyska minimum 4 punkty na liście rankingowej.

Punkty decydują o miejscu na liście rankingowej.  Absolutne minimum to 4 punkty. Jednak im więcej mamy punktów tym lepiej. Teoretycznie może zaistnieć sytuacja, w której wniosków będzie więcej niż dostępnych pieniędzy. Wtedy o tym kto otrzyma dofinansowanie zadecydują punkty. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami mamy aż 150 dni od zakończenia naboru na dokonywanie modyfikacji punktowych. Pójdźmy dalej i sprawdźmy za jakie kryteria możemy otrzymać punkty.

Za co możemy uzyskać punkty w programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ?

1 pkt – jeżeli wnioskodawca ma mniej niż 40 lat..

2 pkt – jeżeli realizowany projekt jest innowacyjny na terenie gminy – produkt, proces (technologia), marketing lub organizacja

To czy otrzymamy punkty za innowację w zasadzie zależy od 2 rzeczy. Po pierwsze kod PKD, w ramach którego uruchamiamy biznes musi być unikalny na terenie gminy, w której siedzibę będzie miała nasza firma. Po drugie, musimy wykazać, że nasza firma będzie innowacyjna na terenie danej gminy. Przykładowo: może to być innowacja technologiczna, w ramach której będziemy wytwarzali produkty lub świadczyli usługi jak nikt inny. Może to być również najczęściej spotykana innowacja produktowa, która polega na stworzeniu unikalnej oferty. Mamy również możliwość wyróżnienia się poprzez marketing lub unikalny schemat organizacyjny.

2 pkt – jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem programu „płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

Od 0 do 2 pkt – za wskaźnik bezrobocia w powiecie

Punkty za wskaźnik bezrobocia zależą wyłącznie od lokalizacji naszego gospodarstwa i są one wyliczane proporcjonalnie w stosunku do wszystkich powiatów w danym województwie.

3 pkt – jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie od 2 do 3 miejsc pracy;

Jednym z podstawowych wymogów programów jest obowiązek stworzenia minimum jednego miejsca pracy. Pozytywna interpretacja przepisów sprawiła, że rozumie się przez to również samozatrudnienie. Jeżeli natomiast chcielibyśmy uzyskać 3 dodatkowe punkty to wówczas musimy zatrudnić jedną dodatkową osobę na okres 3 lat. W przypadku 2 osób są to 4 pkt.

4 pkt – jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy;

3 pkt – jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

W porównaniu do naboru z 2017 roku w punktacji zostały wprowadzone dwie bardzo istotne zmiany, które w moim odczuciu idą w dobrą stronę.

 1. Po pierwsze została zmniejszona liczna punktów za wiek poniżej 40 roku życia z 3 do 1.
 2. Po drugie została zwiększona liczba punktów jakie możemy uzyskać za kwalifikacje zawodowe z 1 do 3.

Dlaczego ta zmiana jest korzystna ? W 2017 r. często spotykałem się z sytuacją, że wnioskodawca, który miał powyżej 40 lat miał duży problem, żeby uzbierać wymagane 4 punkty. Najczęściej sytuacja wyglądała tak, że wnioskodawca otrzymywał 1 punkt za kwalifikacje, jakąś ilość punktów za wskaźnik bezrobocia, czasami 2 punkty za innowacje, ale wciąż nie miał 4. Dlatego mimo, że za bardzo tego nie chciał to wnioskodawca musiał deklarować chęć zatrudnienia jednej dodatkowej osoby.

Obecna punktacja daje nam możliwość uzbierania minimalnej liczby punktów praktycznie dla każdego i to bez konieczność zatrudniania na siłę jednej dodatkowej osoby.

14 zmian w programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

# 1 – skrócenie okresu ubezpieczenia w KRUS z 24 do 12 miesięcy;

# 2 – zniesiono warunek ubezpieczenia w gospodarstwie, którego WEG nie przekracza 15 tys. euro.

# 3 – określono precyzyjnie, że warunkiem ubiegania się o pomoc jest pobieranie JPO za rok poprzedni lub za rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy.

# 4 – doprecyzowano, że gmina, w której znajduje się gospodarstwo jest określana na podstawie działek ewidencyjnych zgłaszanych do dopłat bezpośrednich w roku ubiegania się o premię;

# 5 – doprecyzowano, że w przypadku inwestycji nie związanych trwale z gruntem pod uwagę bierzemy wyłącznie adres zamieszkania wnioskodawcy

# 6 – doprecyzowano, że głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej wskazane w CEiDG musi stanowić miejscowość do 5 tys. mieszkańców

# 7 – dodano zapis, że nie można uznawać wydatków, które zostały poniesione przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy

# 8 – zaświadczenie z KRUS nie może być starsze niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy

# 9 – zmieniono punktację za wiek do 40 roku życia z 3 pkt na 1 pkt, oraz zwiększono punktację za kwalifikacje zawodowe z 1 pkt na 3 pkt.

# 10 – wprowadzono obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej minimum w zakresie kodów PKD wskazanych w biznes planie;

# 11 – uzależniono wypłatę premii od otrzymania JPO (jednolita płatność obszarowa) za rok, w którym złożony był wniosek  – o ile nie przyznano tej płatności za rok poprzedni

# 12 – wnioskodawca zobowiązany jest prowadzić firmę przez okres 3 lat od dnia wypłaty II raty płatności w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

# 13 – wnioskodawca ma 2 lata na złożenie wniosku o wypłatę II raty od dnia przelewu I raty płatności

# 14 – mamy 150 dni od zakończenia naboru wniosków na dokonywania zmian punktowych.

Artykuł został znaleziony na poprzedniej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *