Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania portfela inwestycyjnego

Jednym z największych zmartwień inwestorów jest ryzyko inwestycyjne. Jego kontrola wymaga doświadczenia i poznania natury działania instrumentów inwestycyjnych. Część ryzyka związana ze zmiennością cen aktywów, która wpływa na wartość portfela inwestycyjnego, może być dość skutecznie kontrolowana. Jednym ze sposobów na jego ograniczenie są kontrakty futures. Jest to użyteczne narzędzie, które pozwala inwestorom skutecznie zabezpieczyć portfel inwestycyjny.

Czym są kontrakty futures?

Zawarcie kontraktu futures polega na złożeniu zobowiązania jako jedna ze stron do kupna lub sprzedaży w przyszłości określonego aktywa po ustalonej cenie. Aktywo co do którego zawieramy kontrakt nazywamy aktywem bazowym. Aktywa bazowe obejmują różne kategorie, takie jak surowce indeksy giełdowe, waluty czy obligacje. W przeciwieństwie do opcji, które dają możliwość, ale nie zobowiązują do kupna lub sprzedaży aktywa, kontrakty futures wymagają wykonania umowy w ustalonym terminie.

Wykorzystanie kontraktów futures w celu zabezpieczaniu portfela

Aby zrozumieć, w jaki sposób kontrakty futures zabezpieczają portfel inwestycyjny, posłużymy się przykładem. Inwestor posiada portfel akcji w sektorze technologicznym. Obecnie technologiczny rynek akcji jest bardzo zmienny i w przypadku nagłego załamania rynku niesie ryzyko spadku wartości portfela.

Inwestor może zdecydować się na zabezpieczenie swojego portfela, zlecając przeciwny kontrakt futures oparty na indeksie technologicznym. Jeśli wartość jego portfela rzeczywiście spadnie, zyska na wartości kontraktu futures, co pomoże mu zrekompensować straty. Jeśli jednak wartość portfela wzrośnie, utraci na kontrakcie futures, ale nadal zyska na wzroście wartości swojego portfela akcji.

Wybór odpowiedniego aktywa bazowego

Najważniejszym elementem w wykorzystaniu kontraktów futures jest odpowiedni wybór aktywa bazowego. Inwestor powinien wykorzystywać takie kontrakty, które są ściśle skorelowane z aktywami w jego portfelu. Na przykład, jeśli portfel inwestycyjny składa się głównie z akcji spółek na amerykańskiej giełdzie, odpowiednim aktywem bazowym do zabezpieczenia może być kontrakt futures oparty na S&P 500. Jeżeli inwestuje w złoto, kontrakt również powinien opierać się na tym surowcu.

Należy pamiętać, że wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania portfela wiąże się z kosztami. Inwestor musi wziąć pod uwagę prowizje brokerskie oraz spread, czyli różnicę między ceną rynkową a ceną zawarcia kontraktu. Koszty te wpływają na efektywność zabezpieczenia.

Dźwignia finansowa to kolejny element, który trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli handlujemy kontraktami futures wykorzystując mechanizm dźwigni, możemy kontrolować dużą ilość aktywa za stosunkowo niewielką ilość kapitału, przez co nasze kontrakty zawarte są na wyższą wartość. Należy ostrożnie podchodzić do mechanizmu lewara, ponieważ działa w obie strony i może znacznie zwiększyć zarówno zyski, jak i straty.

Monitorowanie i dostosowywanie zabezpieczenia

Zabezpieczanie portfela w ten sposób wymaga ciągłego monitorowania rynku i dostosowywania strategii zabezpieczenia w miarę potrzeby. Warunki rynkowe mogą się zmieniać, dlatego ważne jest, aby inwestor pozostał elastyczny i gotowy do reagowania na zmiany. Kontrakty futures są mechanizmem zabezpieczenia przed stratą. Dzięki nim możemy ją zredukować. W przypadku, gdy nasza pozycja okazała się skuteczna, kontrakt futures, który założony został w stronę przeciwną, spowoduje zmniejszenie zysku.

Kontrakty futures są skutecznym narzędziem, które umożliwia inwestorom zabezpieczanie portfela inwestycyjnego przed zmiennością cen aktywów bazowych. Polecany jest zwłaszcza dla początkujących inwestorów, którzy skupiają się na nauce inwestowania, godząc się na niższą zmienność wartości zleceń.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *